Huisregels Tentfeest Loo

Huisregels feestterrein 2024

1. Feestterrein
Onder het feestterrein wordt verstaan de feestweide en de Baarhorstweg.
2. Legitimatie
Wanneer daar aanleiding toe is, kan de organisatie of de beveiliging u vragen om uw legitimatiebewijs. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
3. Drank
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Jongeren van 18 tot en met 25 jaar moeten een polsbandje dragen om alcohol te kunnen kopen en te drinken. Deze polsbandjes zijn gratis af te halen bij de ingang van het feestterrein. Er kan om legitimatie worden gevraagd bij twijfel. Het is verboden eigen drank en glaswerk mee te brengen naar het feestterrein. Deze zullen door de organisatie of beveiliging in beslag worden genomen. Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder.
4. Munten
Consumpties in de feesttenten dienen te worden betaald met munten, verkrijgbaar bij het verkooppunt in de feesttent. Deze munten zijn alleen tijdens Tentfeest Loo en het Loofeest geldig en kunnen buiten deze dagen om ook niet worden ingewisseld tegen geld. Minimaal 11 maand voor ingangsdatum zal worden aangegeven dat bestaande munten niet langer geldig zijn.
5. Roken
Het is in de feesttent verboden om te roken. Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder.
6. Foto- en filmopnamen
Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.
7.    Privacy en gegevensverwerking
Stichting Evenementen Loo beschikt over een AVG en privacy protocol. Bij betreding van het terrein wordt stilzwijgend akkoord gegaan met de voorwaarden uit het protocol.
8.    Huisdieren
Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
9.    Hinderlijk gedrag
Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging of organisatie) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het feestterrein. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
10.  Demonstratieverbod
Op het feestterrein geldt een demonstratieverbod. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen te verwijderen of niet toe te laten tot het evenemententerrein.
11.  Drugs, wapens en andere zaken
Personen in bezit en/of onder invloed van drugs zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. Binnen het feestterrein is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs van toepassing.
Personen in het bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd.
Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
Voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt, kunnen in beslag worden genomen, zulks ter beoordeling van de beveiliging.
12.  Lachgas
Personen in bezit en/of onder invloed van lachgas zal de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. Binnen het feestterrein is het verboden om lachgas te gebruiken en/of te dealen. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in lachgas van toepassing. Bij constatering zal de beveiliging en/of politie worden gewaarschuwd.
13.  Fouillering
De organisatie kan bezoekers vragen mee te werken aan een fouillering. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kan u de toegang ontzegd worden en dient u ons terrein te verlaten.
14.  Aanstootgevende kleding / uitingen
De organisatie behoudt zich het recht voor om personen bij het dragen en/of tonen van aanstootgevende en/of nationalistische en/of in clubkleding (bijvoorbeeld motor of voetbal) zonder opgave van redenen te verwijderen of niet toe te laten tot het evenemententerrein.
15.  Verkoop / promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren en/of etenswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden of promotionele activiteiten te verrichten.
16.  Toiletten
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Wildplassen is verboden.
17.  Afval
Om het feestterrein en de omgeving schoon te houden moet afval in de daarvoor bestemde afvaltonnen worden gedeponeerd.
18.  Aansprakelijkheid
De Stichting Evenementen Loo, organisator en hoofdvergunninghouder van het Tentfeest Loo, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers of hun bezittingen.
Het betreden van het feestterrein en de deelname aan activiteiten is op eigen risico.

19.  Ontzeggingen
Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van het feestterrein voor de rest van het evenement betekenen.
20.   Overige bepalingen
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.